Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Deklaracja dostępności

Podaj dalej:

Deklaracja dostępności Kobylnica.pl - Oficjalny Serwis Gminy Kobylnica

Urząd Gminy w Kobylnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kobylnica.pl - Oficjalny Serwis Gminy Kobylnica.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików stanowiących załączniki do artykułów np. skany dokumentów, zdjęcia

Wyłączenia

 • część plików stanowiących załączniki do artykułów np. skany dokumentów, zdjęcia - dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Hordejuk.
 • E-mail: a.hordejuk@kobylnica.pl
 • Telefon: 577027580

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Kobylnica
 • Adres: 76-251 Kobylnica, ul. Główna 20
 • E-mail: kobylnica@kobylnica.pl
 • Telefon: 598429070

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20, 76 – 251 Kobylnica

Wejście do budynku możliwe po uprzednim skorzystaniu z dzwonka znajdującego się przed drzwiami wejściowymi. Pracownicy Urzędu udzielają pomocy przy wprowadzeniu do Biura Obsługi Interesanta znajdującego się na wysokim parterze budynku. Drzwi zewnętrzne prowadzą do korytarza rozpoczynającego się schodami. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępne są pomieszczenia na parterze budynku w tym: korytarz, kasa, biura Referatu Finansowego, samodzielnego stanowiska ds. prawno-organizacyjnych, Ewidencji ludności, Poborcy, Kontroli zarządczej i zarządzania jakością, biuro Przewodniczącego Rady Gminy, Działalności gospodarczej i rolnictwa, Obsługi Rady Gminy oraz Dowodów osobistych. Pracownik Biura Obsługi Interesanta dostarcza dokumenty z pozostałych pięter budynku. Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe, w tym sekretariat, sala narad, gabinet Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Zastępcy Wójta Gminy, Wójt Gminy, biura obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, obsługi informatycznej, ochrony informacji niejawnych oraz kadry i BHP. Na drugim piętrze znajdują się biura Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich, Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych. Komunikacja pomiędzy parterem, a piętrami odbywa się poprzez wydzieloną klatkę schodową ze schodami. W budynku nie ma windy. Obsługa osób z niepełnosprawnością odbywa się w pokoju Biura Obsługi Interesanta na parterze. W obiekcie brak jest dostosowań w postaci pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Od strony podwórza budynku jest wydzielone i oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym. Na terenie obiektu nie ma możliwość skorzystania z tłumacza migowego. Obsługa osób niesłyszących realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Istnieje również możliwość udostępnienia stanowiska komputerowego do komunikacji w pomieszczeniu biurowym pracownika Biura Obsługi Interesanta.