Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

kontakt

Osoby odpowiedzialne za poszczególne działania w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich


Podaj dalej:
Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich - Stanowisko ds. planowania strategicznego (GIF - IP) - Alicja Tantała
Piętro II, pok. 24, tel.: (59) 842 90 70 wew. 238, e-mail: a.tantala@kobylnica.eu

Do obowiązków należy: koordynacja i nadzór działań związanych z przygotowywaniem i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnych ze Strategią Rozwoju Gminy i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej; współpraca z podmiotami zewnętrznymi, związana z budową i przebudową urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, w zakresie analizy potrzeb, monitoringu Wieloletnich Planów Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodnych i Urządzeń Kanalizacyjnych, wspólnej realizacji inwestycji; przygotowywanie projektów umów przyłączeniowych związanych z budową i przebudową urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych; współpraca z podmiotami zewnętrznymi, związana z realizacją inwestycji mieszkaniowych o zabudowie grupowej, w zakresie budowy infrastruktury technicznej; współpraca z podmiotami zewnętrznymi związana ze wspólną realizacją inwestycji dotyczących zarządzania wodami opadowymi; nadzorowanie procedur zamówień publicznych realizowanych przez Wójta.

Zastępca kierownika (IR) - Tomasz Kontowicz
Piętro II, pok. 23, tel.: (59) 842 90 70 wew. 237, e-mail: t.kontowicz@kobylnica.eu

Stanowisko ds. inwestycji drogowych (ID) - Agnieszka Knap
Piętro II, pok. 23, tel.: (59) 842 90 70 wew. 237, kom.: 881 600 660, e-mail: a.knap@kobylnica.eu

Do obowiązków należy: przygotowywanie i nadzór realizacji budowy, przebudowy dróg gminnych, zatok autobusowych, obiektów mostowych oraz infrastruktury technicznej: przystanków i oznakowania drogowego; przygotowywanie i nadzór realizacji budowy, przebudowy oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej oraz systemów sterowania oświetleniem; przygotowywanie i nadzór realizacji budowy, przebudowy kanalizacji deszczowej oraz urządzeń zagospodarowujących wody opadowe i roztopowe; współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych na drogach gminnych, powiatowych i krajowych oraz w obrębie skrzyżowań z liniami kolejowymi.

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i monitoringu planów rozwoju Gminy (IS) - Izabela Grzeszczak
Piętro II, pok. 20, tel.: (59) 842 90 70 wew. 257, e-mail: i.grzeszczak@kobylnica.eu

Do obowiązków należy: opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych, nadzór wykorzystania i rozliczanie otrzymanych dofinansowań; monitoring Strategii Rozwoju Gminy Kobylnica; koordynacja działań związanych z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami; współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie nadzoru nad przygotowaniem wniosków o udzielnie dotacji na prace konserwatorskie i rozliczeniem udzielonych przez Gminę dotacji; prowadzenie centralnego rejestru obiektów zabytkowych i podlegających ochronie konserwatorskiej.

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i koordynacji projektów (IF) - Wioleta Skoczylas (zastępstwo Beata Tomczak)
Piętro II, pok. 20, tel.: (59) 842 90 70 wew. 257, e-mail: w.ziarkowska@kobylnica.eu / m.studzinska@kobylnica.eu

Do obowiązków należy: koordynacja działań związanych z przygotowywaniem przedsięwzięć mających na celu rozwój społeczno - gospodarczy Gminy, w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z innych źródeł; przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych oraz z innych źródeł, nadzór wykorzystania i rozliczanie otrzymanych dofinansowań; współpraca z jednostkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania otrzymanych środków pomocowych, współpraca z mieszkańcami i innymi podmiotami zewnętrznymi, związana z budową mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, w ramach programów realizowanych przez Gminę, na potrzeby budynków komunalnych mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, nadzoru wykorzystania i rozliczanie otrzymanych dofinansowań.

Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych (II) - Iwona Kruk
Piętro II, pok. , tel.: (59) 842 90 70 wew. 237, e-mail: i.kruk@kobylnica.eu

Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i sanitarnych (IŚ) - Marta Rzeczycka
Piętro II, pok. , tel.: (59) 842 90 70 wew. 237, e-mail: m.rzeczycka@kobylnica.eu