Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Poprawa efektywności energetycznej

Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków


Podaj dalej:
W dniu 28 czerwca 2016 roku podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-00 projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynkówwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie:
 1. Miasta Słupska (Partner Wiodący),
 2. Gminy Miasto Ustka,
 3. Gminy Kobylnica,
 4. Gminy Damnica,
 5. Gminy Dębnica Kaszubska,
 6. Gminy Słupsk,
 7. Powiatem Słupskim.
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 49 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska.

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na Obszarze Funkcjonalnym Miasta Słupska oraz wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Poprzez termomodernizację budynków zmniejszy się zapotrzebowanie na energię. Dodatkowo dzięki wymianie źródła ciepła nastąpi zmniejszenie emisji CO2, SO2 oraz NOx w urządzeniach ciepłowniczych o niskiej sprawności. Wraz ze wzrostem zużycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych nastąpi ograniczenie emisji do atmosfery gazów powstających podczas spalania paliw kopalnych. Eliminując spalanie paliw kopalnych zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami, co pośrednio wpłynie na zmniejszenie skażenia gleb i wód, poprawę warunków egzystencji roślin i zwierząt, zarówno gospodarskich, jak i dziko żyjących, a także jakości produkowanej żywności.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przyniesie efekty i korzyści, które w wymierny i bezpośredni sposób oddziaływają na społeczność lokalną i środowiska przyrodnicze, m.in.:
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego - odnawialne źródła energii są ze swej natury dostępne lokalnie i ich pozyskiwanie jest niezależne od sytuacji na rynkach paliw,
 • poprawa stanu środowiska - wraz ze wzrostem zużycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych następuje ograniczenie emisji do atmosfery gazów powstających podczas spalania paliw kopalnych,
 • korzyści społeczne - poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wyższą jakość środowiska, lepsze zaopatrzenie w energię i wzrost przychodów, promocję i poprawę wizerunku JST jako wdrażających nowoczesne, przyjazne środowisku technologie,
 • korzyści ekonomiczne - zmniejszenie kosztów wytwarzania i dystrybucji ciepła.
Efektami bezpośrednimi projektu są:
 • zmniejszenie zużycia energii,
 • zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków,
 • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych,
 • zmniejszenie udziału energii z kopalnych paliw,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i osiedleńczej na terenie gminy,
 • ograniczenie barier w rozwoju gospodarczym i zwiększenie poziomu inwestycji,
 • rewitalizacja gospodarcza i społeczna terenów zdegradowanych.
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 49 obiektów użyteczności publicznej o łącznej powierzchni użytkowej 80 822,16 m² zlokalizowanych na terenie miasta Słupska i Ustki, gmin Kobylnica, Damnica, Słupsk i Dębnica Kaszubska oraz powiatu słupskiego, w tym:
 • wykonanie izolacji zewnętrznych i wewnątrz obiektów (w tym przegród dachowych, przegród naziemnych i podziemnych),
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
 • montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła,
 • montaż odnawialnych źródeł energii, w tym paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, instalacji solarnych),
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne w technologii LED,
 • inne roboty towarzyszące m.in. wymiana instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych, zewnętrznych parapetów i opierzeń blacharskich, naprawa i przebudowa istniejących kominów, schodów, tarasów.
Projekt realizowany jest na następujących obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska:
 1. Budynek PUP ul. Leszczyńskiego w Słupsku,
 2. Budynek PUP ul. Fabryczna w Słupsku,
 3. Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
 4. Budynek Żłobka miejskiego w Ustce,
 5. Budynek Gimnazjum im. Gen. M. Zaruskiego w Ustce wraz z halą sportową,
 6. Budynek Przedszkola w Jezierzycach,
 7. Budynek Interwencji kryzysowej w Strzelinie,
 8. Budynek Urzędu Gminy w Damnicy,
 9. Budynek ZS w Damnicy,
 10. Budynek ZS w Damnie,
 11. Budynek ZS w Zagórzycy,
 12. Budynek GOK w Dębnicy Kaszubskiej,
 13. Budynek Oddziału przedszkolnego w Borzęcinie,
 14. Budynek Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska,
 15. Budynek Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej,
 16. Budynek Oddziału przedszkolnego w Budowie,
 17. Budynek archiwum Urzędu Gminy Kobylnica,
 18. Budynek Urzędu Gminy Kobylnica,
 19. Budynek Sali gimnastycznej w Kończewie,
 20. Budynek Sali gimnastycznej w Słonowicach,
 21. Budynek Świetlicy wiejskiej w Bolesławicach,
 22. Budynek Świetlicy wiejskiej w Kczewie,
 23. Budynek Świetlicy wiejskiej w Kruszynie,
 24. Budynek Świetlicy wiejskiej w Luleminie,
 25. Budynek Świetlicy wiejskiej w Widzinie,
 26. Budynek Świetlicy wiejskiej i OSP w Sierakowie,
 27. Budynki Świetlicy wiejskiej w Sycewicach,
 28. Budynek Szkoły podstawowej nr 10 w Słupsku,
 29. Budynek Przedszkola miejskiego nr 9 w Słupsku,
 30. Budynki V LO w Słupsku,
 31. Budynek Przedszkola miejskiego nr 32 w Słupsku,
 32. Budynek Przedszkola miejskiego nr 10 w Słupsku,
 33. Budynek Przedszkola miejskiego nr 7 w Słupsku,
 34. Budynek Przedszkola miejskiego nr 2 w Słupsku,
 35. Budynek Przedszkola miejskiego nr 4 w Słupsku,
 36. Budynek Przedszkola miejskiego nr 5 w Słupsku,
 37. Budynek Przedszkola miejskiego nr 12 w Słupsku,
 38. Budynek Przedszkola miejskiego nr 15 w Słupsku,
 39. Budynek Przedszkola miejskiego nr 24 w Słupsku,
 40. Budynek Przedszkola miejskiego nr 25 w Słupsku,
 41. Budynek Szkoły podstawowej nr 1 w Słupsku,
 42. Budynki I LO w Słupsku,
 43. Budynki ZSEiO w Słupsku,
 44. Budynek miejskiej biblioteki publicznej w Słupsku,
 45. Budynek biurowy SOSIR,
 46. Budynek pływalni SOSIR,
 47. Budynek SOSW,
 48. Budynek teatru RONDO,
 49. Budynek Domu Pomocy Społecznej w Słupsku.
Informacje związane z rekrutacją do projektu można uzyskać w poszczególnych placówkach.

Obsługę Projektu zapewniają:
 1. Urząd Miejski w Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76 - 200 Słupsk
 2. Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 76 - 270 Ustka
 3. Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76 - 251 Kobylnica
 4. Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76 – 231 Damnica
 5. Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Ks. Antoniego Kani 16a, 76 - 248 Dębnica Kaszubska
 6. Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
 7. Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 4, 76 – 200 Słupsk

Okres realizacji projektu: październik 2014 r. – październik 2019 r.

Wydatki ogółem wynoszą: 40 113 770,73 zł, w tym dofinansowanie EFRR: 25 555 971,72 zł.