Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Projekt Festiwal Teatralny Multi- Culty 2012

Głównym celem projektu jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez integrację młodych ludzi z czterech sąsiadujących państw Polski, Czech , Słowacji i Węgier. Dzięki festiwalowi podczas którego zaprezentują się teatry z poszczególnych państw i warsztatom teatralnym, zakończonym wspólnym spektaklem oraz interesującym wycieczkom, uczestnicy będą mieli możliwość przełamania barier zarówno językowych, jak i kulturowych, co przyczyni się do pogłębienia integracji.


Podaj dalej:

”Festiwal Teatralny Multi-Culty 2012” zakłada spotkanie młodzieży z czterech sąsiadujących krajów: Polski, Czech , Słowacji i Węgier. Będzie on realizowany pomiędzy 10 -15 lipca 2012. Festiwal będzie skierowany do szerokiego kręgu odbiorców. Aby osiągnąć główne cele projektu, realizowane będą następujące zadania:
1. Warsztaty teatralne, które będą odbywały się zarówno w sali teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy jak i w plenerze. Ich głównym celem jest stworzenie uczestnikom możliwości poznania różnych form i środków artystycznego wyrazu, charakterystycznych dla kultury polskiej, czeskiej, słowackiej i węgierskiej. Pracując
w zintegrowanych grupach uczestnicy wymienią między sobą artystyczne wizje, doświadczenia i pomysły.
2. Prezentacja spektakli lokalnych grup teatralnych w wykonaniu poszczególnych członków Grupy Wyszehradzkiej.
3. Uczestnicy zaprezentują efekty swojej pracy podczas ostatniego dnia festiwalowego,
w którym wystąpią wspólnie na scenie. Przyczyni się to do przełamania barier kulturowych
i językowych, wzmocnienia międzynarodowej integracji ale także ukaże cechy charakterystyczne kultury polskiej, słowackiej, czeskiej i węgierskiej. Narodowości zostaną przemieszane, tworząc jeden spójny obraz, będący symbolem jedności krajów biorących udział w projekcie;
4. Wycieczki do ciekawych miejsc z punktu widzenia polskiej kultury i historii. Uczestnicy zwiedzą zamek w Bytowie oraz kaszubską wioskę Szymbark, w której znajduje się słynny dom stojący do góry nogami, będący alegorią dzisiejszego świata, Dom Sybiraka - drewniany dom przywieziony spod Irkucka oraz replika jednego z bunkrów należącego do Tajnej Organizacji Wojskowej;

Grupy docelowe i grupy korzystające z projektu:
Projekt zakłada udział czterech grup z uczestniczących w nim krajów: Polski (Kobylnica), Czech (Mala Morávka), Słowacji (Tvrdošín) i Węgier. Każda grupa będzie liczyć 20 osób w wieku 10-16 lat. Dodatkowo w projekt będą zaangażowani również opiekunowie, organizatorzy i kierowcy (po trzy osoby z każdego kraju) w wieku 18- 65 lat. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy. Wyżywienie zapewni firma zewnętrzna.
Projekt zakłada również udział osób pośrednio zaangażowanych w projekt. Będą nimi widzowie, którzy podczas warsztatów artystycznych w plenerze, będą obserwować pracę młodzieży, a następnie podziwiać jej efekty w formie spektakli. Będą nimi również mieszkańcy Gminy Kobylnica, a także turyści z krajów Grupy Wyszehradzkiej przebywający w tym czasie w naszym regionie, którzy będą wspierać swoich rodaków w trakcie realizacji projektu.
Spodziewane rezultaty realizacji projektu:
Projekt ”Festiwal Teatralny Multi-Culty 2012” pogłębi współpracę pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami. Stworzy jego uczestnikom możliwość zawarcia nowych znajomości, przełamania barier językowych i kulturowych. Takie projekty zawsze przyczyniają się do pogłębiania integracji i współpracy partnerskiej. Jego uczestnicy nie tylko poznają kulturę innych krajów, ale wymienią się swoimi artystycznymi doświadczeniami podczas warsztatów. Wycieczki do ciekawych miejsc pozwolą przybliżyć zagranicznym uczestnikom polską kulturę i historię. Pomogą również w integracji młodzieży. Efektem Festiwalu Teatralnego będzie spektakl w wykonaniu wszystkich uczestników projektu skierowany do szerokiego grona odbiorców, co umożliwi propagowanie sztuki teatralnej wśród społeczności regionalnej.
Działania promocyjne:
Informacja o planowanej realizacji projektu zostanie umieszczona na banerze informacyjnym na stronie internetowej gminy www.kobylnica.pl, w lokalnej rozgłośni radiowej. Mamy zamiar również stworzyć osobną stronę internetową poświęconą wyłącznie realizowanemu projektowi. Dodatkowo wyślemy również informację o imprezie do ambasad, gmin, lokalnych domów kultury państw uczestniczących, aby turyści wybierający się na urlop do naszego regionu byli poinformowani o realizacji projektu i mogli w nim uczestniczyć, jako obserwatorzy. Po zakończeniu projektu zostaną opublikowane materiały podsumowujące spotkanie w lokalnych gazetach, na stronie internetowej gminy Kobylnica oraz na stronie internetowej poświęconej projektowi.
Kontynuacja projektu:
Zakładamy, że projekty wymiany młodzieży i spotkania kulturalne na szczeblu międzynarodowym będą kontynuowane w przyszłości, ponieważ pomagają one w pokonywaniu barier językowych i kulturowych. Poza tym stanowią bardzo wzbogacające doświadczenie, dające uczestnikom możliwość zawarcia nowych, interesujących znajomości, wymiany poglądów, opinii i pomysłów. Osiągnięte cele i zdobyte podczas realizacji projektu doświadczenie będą pomocne nie tylko w drodze do integracji międzynarodowej, ale także w życiu codziennym, dlatego będziemy dążyć do stałej kontynuacji spotkań kulturalnych i wymiany młodzieży z państwami Grupy Wyszehradzkiej.
Wcześniejsze doświadczenie:
Gmina Kobylnica posiada doświadczenie w organizacji spotkań kulturalnych i wymian młodzieży na szczeblu międzynarodowym. Obecnie gmina współpracuje z Östhammar (Szwecja), Durbuy (Belgia), Orimattila i Uusikaupunki (Finlandia), Valga (Estonia), Kościeliskiem, Zarszynem i Walcami (Polska), Valka (Litwa), Nizna Sitnica, Olka and Tvrdošín (Słowacja), Weißenburg (Niemcy), Vals-les-Bains (Francja). Gmina Kobylnica corocznie organizuje spotkania kulturalne i wymianę młodzieży ze swoimi partnerami w ramach programu Town Twinning - miasta i gminy bliźniacze 2004-2006 oraz Europa dla Obywateli 2007-2013- spotkania miast partnerskich, a także w ramach programu Comenius, finansowanych przez Komisję Europejską. Gmina Kobylnica jest także organizatorem projektu „Brothers abroad, czyli Koledzy zza miedzy” zrealizowanego w lipcu 2010, finansowanego z funduszu Grupy Wyszehradzkiej.


”Multi-Culty Theater Festival 2012”
Project aims to build civil society through the integration of young people from four countries: Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary by taking a part in all planned actions during the theatre festival. Thanks to the presentation of theater plays prepared by the participants of the project and theater workshops combined with excursions ended with the joint performance, participants will have the opportunity to break the language and cultural barriers and thus strengthen the integration.
Detailed project description:
The project ”Multi-Culty Theater Festival 2012” assumes meeting of young people from four countries: Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary and will be implemented from 10th till 15th of July 2012. The festival is addressed to the wide range of recipients. In order to achieve the objective of the project the following tasks will be implemented:
1.Theater workshops that will take place outdoors and in auditorium of Municipal Centre of Culture and Promotion in Kobylnica. The main aim of them is the integration through common work. It will give the project participants the opportunity to break the cultural and language barriers, explore different means of artistic expression that are characteristic to the culture of Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary. The participants will exchange their artistic experiences and ideas, working together in the integrated groups.
2.Presentation of theater plays prepared by local theaters from every country of Visegrad Group, showing their culture, history and traditions to the wide range of recipients.
3.Joint performance, that take place at the last day of the festival. The participants will perform together on one stage the effects of their common theater workshops work. The joint performance, where different cultures and means of artistic expression are going to be mixed, will constitute the symbolic vision of integration of people from 4 countries of Visegrad Group.
4. Excursions to the historical and cultural places. Participants will visit gothic castle of Bytów and Szymbark village where they will see upside-down house with its roof in the ground which is an allegory of today’s world, Siberian Deportee House transported from Irkutsk and the replica of the bunker belonging to Secret Military Organization.
Target groups and group benefiting from the project
The project Multi-Culty Theater Festival 2012” intends to involve 4 groups of people from 4 participating countries: Czech Republic (Mala Morávka), Slovakia (Tvrdošín), Hungary (Bátonyterenye) and Poland (Kobylnica). In every group there will be 20 people in the age of 10-16, there will be also the guardians (3 from every country), drivers and organizers in the age of 18-65. Participants will be accommodated in educational institution and the food will be provided by the external catering company.
There will be also people indirectly involved in the project namely the passers-by during theater workshops and performances, inhabitants of Kobylnica and the tourists from the countries of Visegrad Group staying at the time in our region. They will be supporting their fellows during the realization of the project. Expected outputs of the project
The project will deepen integration and cooperation between Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary and will give its participants the opportunity to make new friends by breaking the cultural and language barriers. The participants will learn not only about the foreign cultures but will also exchange their artistic experiences by taking together a part in workshops and performances. The project will also contribute to widen the knowledge about theater and will stimulate its direct and indirect participants to be active on this field. The excursions to the attractive places will let the participants to know polish landscape, history and culture. Since festival is addressed to the wide range of recipients the indirect participants will also have opportunity to know different cultures.
Planned PR
Information about the planned realization of the project will appear in the form of a banner on the official website of Kobylnica Municipality: www.kobylnica.pl in June 2012. It will be also advertise in the local radio. Moreover we’ll create a website dedicated to the realization of the project. The information will be also send to the embassies and local cultural centers of participating countries so that the people who are planning to visit our region in the time of realization of the project will get to know about it and so they could take part in the project as a spectators. After the realization of the project the summary material will be published in the local newspapers, on the official website of Kobylnica Municipality and on the mentioned special website dedicated to the project.

Continuation of the project:
We assume that our cultural cooperation connected with cultural meetings on the international level will be continued in future because it strongly helps to overcome language and cultural barriers. Moreover it is always very enriching experience for the participants giving them great opportunity to meet interesting people, exchange ideas, thoughts and opinions with each other and thus make new foreign friends and broaden horizons of their minds. Achieved goals and gained experience during the realization of the project will be useful not only on the way to the international integration but also in our daily life so we will be striving for subsequent continuation of the cultural meetings and youth exchanges between the countries of the Visegrad Group.
Previous experience
Kobylnica Municipality has wide experience in organizing cultural events and youth exchanges at the international level every year, mainly under the Town Twinning program-Twin Cities and Twin Municipalities 2004-2006 and under the Europe for Citizens 2007-2013 program-Twin Cities Meetings and also under the Comenius program, funded by the European Commission. Currently Municipality is working with Östhammar(Sweden), Durbuy(Belgium), Orimattila and Uusikaupunki(Finland), Valga(Estonia), Koscielisko, Zarszyn and Walce(Poland), Valka(Latvia), Low Sitnica, Olka and Tvrdošín(Slovakia), Weißenburg(Germany), Vals-les-Bains(France), Bátonyterenye(Hungary). Kobylnica Municipality was also the organizer of the project named “Brothers abroad” in July 2010, funded by the Visegrad Fund.

Linki do stron internetowych partnerów projektu:
Links to the websites of the project partners:
www.tvrdosin.sk
www.malamoravka.cz
www.batonyterenye.hu

Link do strony Funduszu Wyszehradzkiego:
Link to the Visegrad Fund’s website:
www.visegradfund.org

REALIZACJA PROJEKTU FESTIWAL TEATRALNY MULTI-CULTY 2012 W dniach 10-15 lipca 2012 roku Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy gościło dwudziestoosobowe grupy młodzieży z państw należących do Grupy Wyszehradzkiej.

Młodzi Czesi, Słowacy, Węgrzy oraz Polacy w wieku 10-16 lat wraz z opiekunami uczestniczyli w projekcie współfinansowanym przez „International Visegrad Fund”. W ramach festiwalu teatralnego odbyło się wiele ciekawych zajęć jak: warsztaty teatralne, gry i zabawy integracyjne, wspólne mecze, wycieczki do ciekawych miejsc m.in. zamku w Bytowie, kaszubskiej wioski w Szymbarku czy Grodu Gotów w Węsiorach. Warsztaty i wycieczki sprawiły wiele radości młodym aktorom, którzy mieli okazję nauczyć się chodzenia na szczudłach, żonglowania ogniem, strzelania z łuku, jak również zwiedzić m.in. słynny szymbarski dom stojący do góry nogami.


W ramach podsumowania projektu w piątek 13 lipca w sali teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy goście zaprezentowali spektakle lokalnych grup teatralnych i tanecznych oraz podzielili się wiedzą o swoich rodzimych miejscowościach. Cała sala bawiła się także w tak muzyki granej przez nowopowstałą orkiestrę GCKiP w Kobylnicy, która zaprezentowała klasyczne utwory dixielandowe oraz składankę znanych biesiadnych piosenek. Każdy z uczestników festiwalu otrzymał Certyfikat udziału w projekcie oraz nagrody.


W późnych godzinach wieczornych na terenie boiska sportowego w Kobylnicy odbył się spektakl plenerowy „Zaklęte kręgi Gotów” w reżyserii instruktora teatralnego GCKiP Dariusza Narlocha. Widowisko było efektem wspólnej pracy młodych aktorów z czterech państw i stworzyło jeden spójny obraz, będący symbolem jedności krajów biorących udział w projekcie. W widowisku przybyła publiczność, pomimo deszczu, miała okazję oglądać aktorów na szczudłach, popisy żonglerki ogniem, piękne stroje oraz wysłuchać ścieżki dźwiękowej nadającej przedstawieniu niesamowity klimat.

Pomimo pewnych barier językowych, uczestnicy projektu nawiązali szybki kontakt, a uniwersalny przekaz teatru stał się naszym wspólnym mianownikiem. Mamy nadzieję, że Festiwal Multi - Culty będzie dopiero początkiem współpracy pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz innymi partnerami Gminy Kobylnica.

Ankieta dotycząca realizacji projektu „Festiwal Teatralny Multi-Culty 2012”
współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Wypełnioną ankietę prosimy wysłać jako załącznik na adres: kultura@kobylnica.pl .
Dziękujemy!