Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Projekty współfinansowane z Funduszu Sołeckiego

Projekty współfinansowane z Funduszu Sołeckiego

...


Podaj dalej:
Sołectwa w naszej Gminie przeznaczyły środki z Funduszu Sołeckiego przede wszystkim na dofinansowywanie zadań związanych z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową dróg. Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich (RIiFE) koordynuje i nadzoruje ok. 75% tych przedsięwzięć. Pozostała część przedsięwzięć, związanych z doposażeniam terenów rekreacyjnych, realizowana jest przez Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (RGKiM).

W roku 2018 w Gminie Kobylnica realizowane są następujące inwestycje dofinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego:

1. Sołectwo Bolesławice:
Rozbudowa i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bolesławicach jest kolejnym etapem rozbudowy terenu m. in. poprzez doposażenie terenu w urządzenia zabawowo – sportowe (RGKiM),
2. Sołectwo Bzowo:
Zagospodarowanie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej w Kczewie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przebudowę nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej wraz z budową miejsc postojowych(RIiFE),
3. Sołectwo Kobylnica:
a). Budowa placu zabaw dla dzieci pn. "Zakątek Radości" przy boisku sportowym przy ul. Wodnej w Kobylnicy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowę placu zabaw dla dzieci przedszkolnych – Etap I (RIiFE),
b). Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy realizowana jest w zakresie wykonania dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz infrastruktury uzupełniającej budownictwo mieszkaniowe w obrębie nowo powstałej zabudowy mieszkaniowej – Etap I (RIiFE),
4. Sołectwo Komiłowo:
Doposażenie placu zabaw w Komiłowie obejmuje doposażenie placu zabaw i rekreacji w urządzenia rekreacyjne (RIiFE),
5. Sołectwo Kończewo:
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kończewo jest kontynuacją Etapu I, zrealizowanego w roku 2017 i obejmuje budowę drogi w technologii z betonu towarowego oraz budowę oświetlenia drogowego (RIiFE),
6. Sołectwo Kruszyna:
Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 210 w Kruszynie realizowana jest w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowy nawierzchni z betonu towarowego (RIiFE),
7. Sołectwo Kuleszewo:
Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie związana jest z budową zaplecza szatniowo -sanitarnego w formie kontenerowej, budową instalacji zasilających oraz zakupem i montażem wyposażenia budynku; jest to kontynuacja robót budowlanych zrealizowanych w roku 2015 w zakresie budowy przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej i (RIiFE),
8. Sołectwo Kwakowo:
Boisko do piłki nożnej na terenie sportowo – rekreacyjnym w Kwakowie obejmuje budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjno-edukacyjnej, w tym dokończenie budowy ogrodzenia boiska oraz budowę ciągu pieszego (RIiFE),
9. Sołectwo Lubuń:
Przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Lubuń realizowana jest w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowy nawierzchni z betonu towarowego (RIiFE),
10. Sołectwo Łosino:
a). Budowa drogi gminnej – ulicy Jarzębinowej w Łosinie w technologii z betonu towarowego stanowi kontynuację Etapu I, zrealizowanego w roku 2017 w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2017 (RIiFE),
b). Trzeci etap budowy "Mini stanicy rowerowej" w Łosinie obejmuje budowę ścieżki utwardzonej oraz wykonanie nasadzeń (RGKiM),
11. Sołectwo Płaszewo:
Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni z betonu towarowego (RIiFE),
12. Sołectwo Reblino:
a). Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą to inwestycja polegająca na budowie wzdłuż ulicy Nowej ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej typu starobruk, przebudowie ulicy Krętej w technologii z betonu asfaltowego, budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz rozbudowie i przebudowie oświetlenia drogowego (RIiFE),
b). Zagospodarowanie terenu przyległego do ulic Krętej i Dębowej w Reblinie jest realizowane w celu poprawy wizerunku miejscowości Reblino(RIiFE),
13. Sołectwo Runowo Sławieńskie:
Doposażenie istniejącego placu zabaw w Runowie Sławieńskim w urządzenia rekreacyjne (RGKiM),
14. Sołectwo Sierakowo Słupskie:
"Sierakowo buduje miejsce spotkań" jest inwestycją związaną z rozbudową infrastruktury wybudowanej w ramach projektu Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2017, w tym z montażem elementów małej architektury i wykonaniem nasadzeń zieleni, a następnie, w latach 2021-2022, z budową podestu tanecznego o nawierzchni z kostki betonowej i budową parkingu wraz placem manewrowym (RIiFE),
15. Sołectwo Słonowice:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w Słonowicach (II etap) obejmuje m.in. montaż stojaka na rowery i wykonanie nasadzeń (RGKiM),
16. Sołectwo Sycewice:
Przebudowa chodników na ul. Szkolnej w Sycewicach (etap II) obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przebudowę chodników i budowę miejsc postojowych dla autobusów w technologii z kostki betonowej. Zadanie to stanowi kontynuację robót budowlanych z roku 2016 (RIiFE),
17. Sołectwo Widzino:
a). Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie jest realizacją: przebudowy ulicy Głównej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ulicą Polną (góra), budowy ulicy Polnej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Główną do ostatnich zabudowań; budowy kanalizacji deszczowej oraz rozbudowy oświetlenia drogowego (RIiFE),
b). Przebudowa drogi ul. Prostej w Widzinie realizowana jest w technologii betonu w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowy nawierzchni z betonu towarowego (RIiFE),
18. Sołectwo Wrząca:
Kontynuacja rozbudowy terenu sportowo - rekreacyjnego we Wrzącej obejmuje m.in. budowę ogrodzenia w formie piłko-chwytów (RGKiM),
19. Sołectwo Zagórki:
Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki realizowana jest w technologii z betonu towarowego (RIiFE),
20. Sołectwo Zębowo:
Remont drogi gminnej - działka nr 26/2 przy placu zabaw w Zębowie realizowany jest w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowy nawierzchni z betonu towarowego.

Aktualizacja: 24.04.2018 r.