Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Stypendia dla najlepszych przyznane

Docenieni za za wyjątkowe osiągnięcia


Podaj dalej:
10 absolwentów szkół podstawowych otrzymało w tym roku stypendia Wójta Gminy Kobylnica za wybitne osiągnięcia w nauce. Jedna uczennica otrzymała natomiast stypendium artystyczne. Uroczystość wręczenia odbyła się 28 sierpnia 2020 r. w Sali Teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. W uroczystości brali też udział rodzice stypendystów, bez których zaangażowania, cierpliwości oraz opieki dzieci i młodzież nie osiągnęłyby tak znaczących sukcesów.

Od kilkunastu lat w/w stypendia są jednym z wielu działań realizowanych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobylnica”. Zgodnie z Regulaminem, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/89/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 czerwca 2019 r. stypendium przyznawane jest uczniom, którzy spełnili następujące kryteria: uzyskali średnią ocen końcoworocznych co najmniej 5,00, co najmniej bardzo dobre zachowanie, zanotowali wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty - nie mniej niż 75% maksymalnej liczby punktów, w ostatnim roku szkolnym, mogą pochwalić się osiągnięciami na szczeblu co najmniej międzyszkolnym w dziedzinie nauki oraz aktywnie działają na rzecz środowiska szkolnego, pozaszkolnego promując Gminę Kobylnica. Aby otrzymywać stypendium przez cały okres kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej uczeń musi uzyskać w kolejnych okresach nauki w szkole średnią ocen za semestr i w klasyfikacji końcoworocznej co najmniej 4,5 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Wysokość stypendium wynosi 200 zł miesięcznie z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Gmina Kobylnica promuje również młodzież uzdolnioną artystycznie w różnych dziedzinach (literatura, sztuki plastyczne, muzyka i taniec, film i teatr, fotografia. Wysokość stypendium wynosi 100 zł miesięcznie, z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

Wójt Leszek Kuliński wręczając stypendia złożył rodzicom podziękowania za trud włożony w naukę i wychowanie tak uzdolnionej młodzieży. Wśród tegorocznych stypendystów są laureaci wysokich miejsc nagradzanych lub honorowanych zwycięskim tytułem w konkursach, olimpiadach i zawodach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

Stypendia za wyniki w nauce otrzymali:
1. Dymianiuk Julia
2. Kamińska Aleksandra
3. Krzaczkowska Natalia
4. Małecka Julia
5. Najmrocka Zuzanna
6. Nakoneczna Julia
7. Pędzik Juliet
8. Piwoński Bartosz
9. Popławska Magdalena
10. Szafran Natalia

Stypendium Artystyczne otrzymała:
1. Karolina Leszczyńska

Wszystkim nagrodzonym uczniom dziękujemy za promowanie naszej Gminy, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nowym roku szkolnym.